بيستمين جلسه ادواري انجمن الكتروفيزيولوژي قلب ايران - 2017/06/27

نوزدهمین جلسه ادواری انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران - 2017/05/05

Date:21 Ordibehesht 1396    Thursday: 14:00-18:00                                                                                                                                  Venue: Imam Khomeini hall, Imam Khomeini Hospital, Tehran Welcome: Iranian Heart Rhythm Society President Time: (14:00-14:10) ================================================== EP news: (14:10-14:30) Dr. Tabatabaei ================================================== Part one: CIED infection: (14:30-15:40) Chairperson: Dr. Yamini sharif, Dr. Eslami, Dr.Alizadeh, Dr Dehghan Manshadi Diagnosis and treatment (14:30-14:45) Dr. Payami How to prevent CIED infections (14:45-15:00) Dr. Seyed Hosseini Talk3: How to manage ICD and pacemaker dependent patients (15:00-15:15) Dr.Jorat Panel discussion: Q&A (15:15-15:40) Grab a cup of coffee: 15:40-16:00 ======================================================== Presentation by Boston scientific representative: “Mini Electrodes-How do they help in cardiac mapping” (16-16:20) Benjamin Jacob ======================================================== Part two: Device Troubleshooting: (16:20-17:00) Moderator: Dr.Eftekharzadeh Presenters: Dr.Kazemi Saeed,Dr.Heydari, Dr.Azhari Each presenter has 10min (challenging device tracing) ======================================================== Case presentation: 17:00-18:00 (Moderator: Dr. Haghjoo) All challenging or interesting cases related to EP or device are welcomed

نوزدهمین کنفرانس دو ماهانه انجمن الکتروفیزیولوژی - 2017/05/02

Date:21 Ordibehesht 1396    Thursday: 14:00-18:00                                                                                                                                  Venue: Imam Khomeini hall, Imam Khomeini Hospital, Tehran Welcome: Iranian Heart Rhythm Society President Time: (14:00-14:10) ================================================== EP news: (14:10-14:30) Dr. Tabatabaei ================================================== Part one: CIED infection: (14:30-15:40) Chairperson: Dr. Yamini sharif, Dr. Eslami, Dr.Alizadeh, Dr Dehghan Manshadi Diagnosis and treatment (14:30-14:45) Dr. Payami How to prevent CIED infections (14:45-15:00) Dr. Seyed Hosseini Talk3: How to manage ICD and pacemaker dependent patients (15:00-15:15) Dr.Jorat Panel discussion: Q&A (15:15-15:40) Grab a cup of coffee: 15:40-16:00 ======================================= Presentation by Boston scientific representative: “Mini Electrodes-How do they help in cardiac mapping” (16-16:20) Benjamin Jacob ======================================= Part two: Device Troubleshooting: (16:20-17:00) Moderator: Dr.Eftekharzadeh Presenters: Dr.Kazemi Saeed,Dr.Heydari, Dr.Azhari Each presenter has 10min (challenging device tracing) ======================================= Case presentation: 17:00-18:00 (Moderator: Dr. Haghjoo) All challenging or interesting cases related to EP or device are welcomed

kowsar 8 congress - 1397/04/02

kowsar 2 years congress

سمينار دو ماهانه الكتروفيزيولوژي -