• درباره انجمن فیزیلژیکی قلب ایران
    انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران
    انجمن الکترو فیزیولوژی قلب ایران از سه سال پیش بصورت زیر شاخه ای از انجمن قلب ایران آغاز به کار کرد ولی بعنوان یک انجمن غیر وابسته از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ بر پایه قانون ایجاد انجمن های پزشکی بصورت رسمی آغاز به کار کرد. انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران مجموعه ای از کارهای علمی و آموزشی را برای پزشکان،پرستاران وبیماران فراهم می آورد.هدف اصلی این انجمن بالا بردن سطح دانش پزشکان،پرستاران وبیماران در رشته الکتروفیزیو لوژی وافزایش همکاری پزشکان در جهت بهبود تشخیص و درمان بیماریهای مربوط به ریتم قلب است. افزایش همکاری بین بیمارستانها و دانشگاههای کشور در جهت بهبود آموزش و پژوهش ،برگزاری کنفراس های دوماهه ،کنفراس اصلی سالانه،برقراری ارتباط این انجمن با انجمن های دیگر کشورها همانند انجمن الکتروفیزیولوژی قلب اروپا از جمله کارهایی است که انجمن الکتروفیریو لوژی قلب ایران،پی گیرآن است. اعضای انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران بر پایه اساسنامه انجمن، همکاران گرامی الکتروفیزیولوژیست بعنوان اعضا پیوسته بوده وهمکاران سایر رشته های قلب و عروق و پرستاران بعنوان عضو وابسته پذیرفته می شوند. در حال حاضر بیش از پنجاه وپنج نفر از الکتروفیزیولوژیست ها عضو پیوسته این انجمن بوده و تعداد اعضا وابسته نیز به سرعت در حال افزایش است. در آینده، این انجمن علاوه بر آموزش حرفه ای ، بعنوان یک رابط بین اعضا و کانونهای تصمیم گیرنده دولتی از جمله وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی نقش خواهد داشت.
  • اعضای انجمن
  • اهداف انجمن